– Helt enkelt indisk

Personvern og informasjonskapsler

Denne poli­cy­en for per­son­vern («Policy») beskri­ver hvilke per­son­opp­lys­nin­ger som blir samlet og frem­kalt (behand­let) når du bruker Haugen-grup­pens nett­ste­der («Nett­ste­de­ne»), for eksem­pel pataks.no, og Haugen-grup­pens evt. mobil­ap­pli­ka­sjo­ner (våre «Apper»). Denne Poli­cy­en beskri­ver hvilke typer per­son­opp­lys­nin­ger som blir samlet når du bruker våre Nett­ste­der og Apper og hvor­dan dine per­son­opp­lys­nin­ger blir brukt, delt og beskyt­tet. Den beskri­ver også hvilke valg du har ved­rø­ren­de dine per­son­opp­lys­nin­ger og hvor­dan du kan kon­tak­te oss.

HVEM er ansvar­lig for behand­lingen av dine personopplysninger?

Hvilke av Haugen-grup­pens juri­dis­ke enhe­ter som er ansvar­lig for behand­lingen av dine per­son­opp­lys­nin­ger vil avhen­ge av din inter­ak­sjon med våre Nett­ste­der og Apper, og hvor i verden du befin­ner deg.

Haugen-grup­pens rele­van­te til­knyt­te­de sel­skap er i det føl­gen­de beteg­net som «Haugen-grup­pen» eller «vi».

HVILKE per­son­opp­lys­nin­ger vi samler inn, og NÅR

Vi ber deg om visse typer per­son­opp­lys­nin­ger for å kunne levere pro­duk­ter og tje­nes­ter som du ønsker. Dette gjel­der for eksem­pel når du gjen­nom­fø­rer et kjøp, ber om å motta med­de­lel­ser, opp­ret­ter en bruker, deltar på våre arran­ge­men­ter eller kon­kur­ran­ser, eller ved ditt besøk på en av våre Nett­ste­der eller bruk av Apper.

Per­son­opp­lys­nin­ger som kan omfat­tes er din(e):

 • Kon­takt­in­for­ma­sjon, inklu­dert navn, e-post, tele­fon­num­mer og din fysis­ke adresse
 • Inn­log­gings- og bru­ker­in­for­ma­sjon, inklu­dert bru­ker­navn, pass­ord og unik bruker ID
 • Per­son­lig infor­ma­sjon, inklu­dert kjønn og fødselsdato
 • Beta­lings- eller kreditt­kort informasjon
 • Bilder/fotografier og videoer
 • Per­son­li­ge pre­fe­ran­ser slik som dine mar­keds­fø­rings- og cookiepreferanser

Vi bruker ytter­li­ge­re per­son­opp­lys­nin­ger for å mulig­gjø­re visse funk­sjo­na­li­te­ter på våre Nett­ste­der og Apper eller tje­nes­ter, i til­legg til opti­ma­li­se­ring av Nett­ste­der og Apper. Vi ber for eksem­pel om til­gang til din tele­fons geo­gra­fis­ke plas­se­ring for å kunne logg­føre dine kon­tak­ter for å mulig­gjø­re inter­ak­sjon med dine venner, din kalen­der for å kunne opp­ret­te et arran­ge­ment, eller ditt bru­ker­navn på sosia­le nett­verk for å kunne legge ut inn­hold fra en App til et sosi­alt nett­verk. Per­son­opp­lys­nin­ger som kan omfat­tes er din(e):

 • Bilder, kon­tak­ter og kalenderinformasjon
 • Infor­ma­sjon ved­rø­ren­de sosia­le nett­verk, inklu­dert ditt bru­ker­navn og enhver infor­ma­sjon fra dine offent­li­ge til­gjen­ge­lig inn­legg om Haugen-grup­pens eller din kom­mu­ni­ka­sjon med oss

Ved bruk av våre Nett­ste­der eller Apper vil infor­ma­sjon auto­ma­tisk samles inn og deles med Haugen-grup­pens av dine tek­nis­ke platt­for­mer som yter tje­nes­ten. Din nett­le­ser eller mobile enhet vil for eksem­pel dele data med Haugen-grup­pens når disse sam­hand­ler med Haugen-grup­pens nett­ste­der eller Apper. Mer infor­ma­sjon om denne prak­si­sen finnes i avsnit­tet om Cookies (infor­ma­sjons­kaps­ler) og Pixel tags (spo­rings­bil­der) neden­for. Infor­ma­sjon som omfat­tes er:

 • Enhet ID, anrops­til­gjen­ge­lig­het, nett­verks­til­gang, lag­rings­in­for­ma­sjon og bat­te­ri informasjon
 • Cookies (infor­ma­sjons­kaps­ler), IP-adres­se, forespørsel/respons pro­to­kol­ler, data som iden­ti­fi­se­rer din nett­le­ser og ver­sjon, spo­rings­bil­der og tags

Verk­tøy som admi­ni­stre­rer hva vi samler inn

Når du bruker våre Apper, vil vi også infor­me­re deg og om vår inn­sam­ling og bruk gjen­nom stan­dar­di­ser­te til­la­tel­ser i app butik­ker, mobil­ope­ra­tiv­sys­tem og gjen­nom din App opp­le­vel­se. Vi vil også be om ditt sam­tyk­ke der det er nødvendig.

I mange til­fel­ler vil din nett­le­ser eller platt­form til din mobile enhet gi deg til­leggs­verk­tøy som gir deg anled­ning til å kon­trol­le­re når din enhet samler inn eller deler sær­skil­te kate­go­ri­er av infor­ma­sjon. For eksem­pel kan din mobile enhet eller nett­le­ser tilby verk­tøy som gir deg anled­ning til å admi­ni­stre­re bruk av cookies (infor­ma­sjons­kaps­ler) eller loka­sjons­de­ling. Vi opp­ford­rer deg til å gjøre deg kjent med og bruke disse til­gjen­ge­li­ge verk­tøy­ene på dine enheter.

HVORFOR og HVORDAN vi bruker (behand­ler) dine personopplysninger

Vi bruker per­son­opp­lys­nin­ge­ne vi samler inn fra deg på føl­gen­de måter:

For å levere funk­sjo­na­li­te­ten til Nett­ste­de­ne, Appene og tje­nes­te­ne etter din anmodning

Når du bruker våre Nett­ste­der eller Apper vil vi bruke opp­lys­nin­ger til å levere pro­duk­te­ne eller tje­nes­te­ne du har valgt. Hvis du for eksem­pel gjør et kjøp på www.pataks.no, eller deltar på et arran­ge­ment eller en pro­mo­te­ring, vil vi bruke kon­takt­in­for­ma­sjo­nen din til å kom­mu­ni­se­re med deg om kjøpet, arran­ge­men­tet eller promoteringen.

For å gi infor­ma­sjon om våre pro­duk­ter, tje­nes­ter, arran­ge­men­ter, og for andre markedsføringsformål

Når du opp­ret­ter en bru­ker­kon­to hos Haugen-grup­pen, kan vi bruke infor­ma­sjo­nen du gir oss, i til­legg til infor­ma­sjon fra andre Haugen-grup­pens kilder, slik som ditt bruk av Haugen-grup­pens Nett­ste­der og Apper, dine besøk eller kjøp gjort i Haugen-grup­pens butik­ker, din del­ta­kel­se på Haugen-grup­pens arran­ge­men­ter og kon­kur­ran­ser (alter­na­tivt gjen­nom andre sel­ska­per som er til­knyt­tet Haugen-grup­pen) for å sende per­son­li­ge bud­skap om pro­duk­ter eller tje­nes­ter som kan være av inter­es­se for deg.

For å drive, for­bed­re og ved­li­ke­hol­de vår virk­som­het og våre pro­duk­ter og tjenester

Vi kan bruke infor­ma­sjo­nen du gir oss til å drive vår virk­som­het. Når du for eksem­pel fore­tar et kjøp, kan vi bruke disse opp­lys­nin­ge­ne til regn­skap, revi­sjon og andre inter­ne funk­sjo­ner. Som et annet eksem­pel, kan vi bruke data om hvor­dan du bruker pro­duk­te­ne og tje­nes­te­ne til å for­bed­re din bru­ker­opp­le­vel­se, til å hjelpe oss med å dia­gnos­ti­se­re tek­nis­ke pro­ble­mer og pro­ble­mer med tje­nes­te­ne, og opti­ma­li­se­re våre Nett­ste­der og Apper.

Til å beskyt­te våre eller andres ret­tig­he­ter, eien­de­ler eller sikkerhet

Vi kan også bruke opp­lys­nin­ger om hvor­dan du bruker våre Nett­ste­der og Apper til å for­hind­re eller opp­da­ge svin­del, mis­bruk, ulov­lig bruk og brudd på våre Bruks­vil­kår og for å etter­kom­me retts­kjen­nel­ser, anmod­nin­ger fra offent­li­ge instan­ser eller for å over­hol­de lover som kommer til anvendelse.

For gene­rel­le forsk­nings- og analyseringsformål

Vi bruker infor­ma­sjon om hvor­dan våre besø­ken­de bruker våre Nett­ste­der, Apper og Tje­nes­ter for å kunne forstå kunde­ad­ferd eller pre­fe­ran­ser. Vi kan for eksem­pel bruke infor­ma­sjon om hvor­dan besø­ken­de på www.pataks.no søker etter – og finner pro­duk­ter for å kunne opti­ma­li­se­re måten vi orga­ni­se­rer og pre­sen­te­rer ulike pro­dukt­til­bud på vårt Nettsted.

Andre Formål

Vi kan også bruke dine per­son­opp­lys­nin­ger på andre måter, og vil gi sær­skilt varsel ved tids­punk­tet for inn­sam­ling og inn­hen­te ditt sam­tyk­ke, der dette er nødvendig.

DELING av dine personopplysninger

Haugen-grup­pens deling

Haugen-grup­pen deler dine per­son­opp­lys­nin­ger med:

 • Haugen-grup­pens til­knyt­te­de sel­ska­per og part­ne­re for for­må­le­ne beskre­vet over
 • Tredje­parts tje­neste­yte­re som behand­ler per­son­opp­lys­nin­ger på vegne av Haugen-grup­pen, for eksem­pel for å behand­le kreditt­kort og beta­lin­ger, for­sen­del­ser og leve­ran­ser, for­val­te og drifte våre data, dis­tri­bu­ere e-post, forsk­ning og ana­ly­se, lede merke- og pro­dukt­pro­mo­te­ring, i til­legg til admi­ni­stre­ring av sær­skil­te tje­nes­ter og funksjoner
 • Andre tredje­par­ter i den utstrek­ning det er nød­ven­dig for å: (i) etter­kom­me anmod­nin­ger fra offent­li­ge instan­ser, en retts­kjen­nel­se eller for å over­hol­de lover som kommer til anven­del­se; (ii) for­hind­re ulov­lig bruk av våre Nett­ste­der og Apper, eller brudd på våre Nett­ste­ders og Appers Bruks­vil­kår og våre ret­nings­lin­jer; (iii) beskyt­te oss mot krav fra tredje­part; og (iv) bistå med fore­byg­ging av svin­del eller under­sø­kel­se av svin­del (for eksem­pel forfalskning).

Vi kan også over­fø­re dine per­son­opp­lys­nin­ger som er i vår besit­tel­se dersom vi over­drar hele eller deler av vår virk­som­het eller eien­de­ler (inklu­dert i til­fel­le av en reor­ga­ni­se­ring, opp­de­ling, avvik­ling eller likvidasjon).

Din deling

Når du bruker visse sosia­le funk­sjo­ner på våre Nett­ste­der eller Apper, kan du opp­ret­te en offent­lig profil som inne­holder infor­ma­sjon slik som ditt bru­ker­navn, pro­fil­bil­de og hjem­sted. Du kan også dele inn­hold med dine venner eller offent­lig­he­ten, inklu­dert infor­ma­sjon om din kunde­ak­ti­vi­tet. Vi opp­mun­t­rer deg til å bruke verk­tøy­ene vi tilbyr for å admi­ni­stre­re Haugen-grup­pens sosia­le deling slik at du kan kon­trol­le­re hvil­ken infor­ma­sjon du gjør til­gjen­ge­lig gjen­nom Haugen-grup­pens sosia­le funksjoner.

BESKYTTELSE og ADMINISTRASJON av dine personopplysninger

 • Kryp­te­ring og sik­ker­het: Vi bruker en varia­sjon av tek­nis­ke og orga­ni­sa­to­ris­ke beskyt­tel­ses­til­tak, inklu­dert kryp­te­ring og auten­ti­fi­ka­sjons­verk­tøy, for å iva­re­ta sik­ker­he­ten av dine per­son­opp­lys­nin­ger. Dine per­son­opp­lys­nin­ger blir opp­be­vart bak sikre nett­verk som bare et begren­set antall per­soner med sær­skil­te adgangs­ret­tig­he­ter har til­gang til.
 • Inter­na­sjo­na­le over­fø­rin­ger av per­son­opp­lys­nin­ger: Per­son­opp­lys­nin­ge­ne vi samler inn og frem­kal­ler (behand­ler) på våre Nett­ste­der og Apper vil bli opp­be­vart i EU/EØS.

Noen av mot­ta­ker­ne av per­son­opp­lys­nin­ger som Haugen-grup­pen deler dine per­son­opp­lys­nin­ger med kan holde til i andre land enn det landet som dine per­son­opp­lys­nin­ger opp­rin­ne­lig ble inn­sam­let fra. Lovene i disse lan­de­ne vil ikke nød­ven­dig­vis gi samme grad av beskyt­tel­se for per­son­opp­lys­nin­ger som det landet hvor du opp­rin­ne­lig ga dine per­son­opp­lys­nin­ger. Når vi over­fø­rer dine per­son­opp­lys­nin­ger til mot­ta­ke­re i andre land, vil vi like­vel beskyt­te denne infor­ma­sjo­nen slik som beskre­vet i denne Poli­cy­en og i sam­svar med gjel­den­de rett.

Hvis du holder til i Det euro­pe­is­ke øko­no­mis­ke sam­ar­beids­om­rå­det (EØS) eller Sveits, vil vi treffe tiltak for å over­hol­de lov­på­lag­te krav som kommer til anven­del­se og sikre et til­freds­stil­len­de beskyt­tel­ses­nivå ved over­fø­rin­gen av per­son­opp­lys­nin­ger til mot­ta­ke­re i land uten­for EØS eller Sveits.

 • Lag­ring av dine opp­lys­nin­ger: Vi vil kun lagre dine per­son­opp­lys­nin­ger så lenge vi ser det er nød­ven­dig for å gjen­nom­føre for­må­let med inn­sam­lin­gen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på fore­spør­sel rett til å få opp­lyst av oss om vi behand­ler opp­lys­nin­ger knyt­tet til din person eller ikke.
 • Dine ret­tig­he­ter rela­tert til dine per­son­opp­lys­nin­ger: Du har rett til å trekke til­ba­ke ditt sam­tyk­ke til bruk av dine per­son­opp­lys­nin­ger. Du har også rett til innsyn i dine opp­lys­nin­ger, og til å kreve end­ring og/eller ret­ting, begrens­ning i bruk og slet­ting, så langt loven til­la­ter oss til å utføre dette. Du kan også kreve at per­son­opp­lys­nin­ger om deg som behand­les hos oss over­fø­res til en annen behand­lings­an­svar­lig om dette er tek­nisk mulig. Inn­syns­ret­ten omfat­ter rett til veder­lags­fritt å be om en kopi av dine per­son­opp­lys­nin­ger som behand­les av oss i et vanlig brukt format.

Du kan kon­tak­te oss for å utøve din rett til innsyn, end­ring, ret­ting eller slet­ting, eller for å gjøre inn­ven­din­ger mot behand­lingen av dine per­son­opp­lys­nin­ger via kon­takt­in­for­ma­sjo­nen nederst på siden, eller ved å sende en e-post til companymail@haugen-gruppen.no.

Cookies (infor­ma­sjons­kaps­ler) og Pixel tags (spo­rings­bil­der)

Haugen-grup­pen mottar og lagrer infor­ma­sjon, som kan inne­holde per­son­opp­lys­nin­ger, fra din nett­le­ser når du bruker våre Nett­ste­der. Vi anven­der ulike meto­der, slik som cookies og pixel tags til å samle inn denne infor­ma­sjo­nen, som kan inklu­de­re din (i) IP-adres­se; (ii) unik cookie iden­ti­fi­ka­sjons­kode, cookie infor­ma­sjon og infor­ma­sjon om ditt appa­rat har pro­gram­va­rer som har adgang til sær­skil­te funk­sjo­ner; (iii) maskin iden­ti­fi­ka­sjon («unique device iden­ti­fier») og maskin­type; (iv) domene, nett­le­ser­type og språk; (v) ope­ra­tiv­sys­tem og sys­tem­inn­stil­lin­ger; (vi) land og tids­sone; (vii) tid­li­ge­re besøk­te nett­ste­der; (viii) infor­ma­sjon om din inter­ak­sjon med Nett­ste­de­ne, slik som klikk-adferd, kjøp og indi­ker­te pre­fe­ran­ser; og (ix) til­gangs­tid og de refe­re­ren­de URL-ene.

Tredje­par­ter kan også samle inn infor­ma­sjon via Nett­ste­de­ne gjen­nom cookies, pro­gram­til­legg (plug-ins) og wid­gets. Disse tredje­par­te­ne samler inn opp­lys­nin­ger rett fra din nett­le­ser, og behand­lingen av disse opp­lys­nin­ge­ne er derfor under­lagt deres personvern-policyer.

Vi bruker cookies og pixel tags til å spore våre kun­ders bruk av Nett­ste­de­ne og for å forstå våre kun­ders pre­fe­ran­ser (slik som land- og språk­valg). Dette hjel­per oss til å yte tje­nes­ter til våre kunder og for­bed­re deres online opp­le­vel­se. Vi bruker også cookies og pixel tags til å anskaf­fe aggre­gert data om nett­side-tra­fikk og nett­side-inter­ak­sjon, for å iden­ti­fi­se­re tren­der og for å samle sta­ti­stikk, slik at vi kan opti­ma­li­se­re våre Nett­ste­der. Det er hoved­sa­ke­lig tre kate­go­ri­er av cookies som blir brukt på våre Nettsteder:

Funk­sjo­nell: Disse cookies’ene er nød­ven­dig for nett­si­dens grunn­leg­gen­de funk­sjo­ner og vil derfor alltid være akti­vert. Dette inklu­de­rer infor­ma­sjons­kaps­ler som gjør at du blir husket når du besø­ker nett­si­den innen­for én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt. Disse infor­ma­sjons­kaps­le­ne mulig­gjør gjen­nom­fø­ring av akti­vi­te­ter og hand­lin­ger på nett­ste­det som du ønsker å gjen­nom­føre, som for eksem­pel handle­vogn- og beta­lings­pro­ses­sen. I til­legg har infor­ma­sjons­kaps­le­ne funk­sjo­ner i til­knyt­ning til iva­re­ta­kel­se av nett­ste­dets sik­ker­het og drift i sam­svar med gjel­den­de regler.

Ytelse: Disse cookies’ene bidrar til at vi kan for­bed­re nett­ste­dets funk­sjo­ner ved å spore atfer­den på dette nett­ste­det. I noen til­fel­ler øker disse infor­ma­sjons­kaps­le­ne has­tig­he­ten som vi kan behand­le hen­ven­del­se­ne dine på, ved at de husker inn­stil­lin­ge­ne du har valgt for nett­ste­det. Hvis du deak­ti­ve­rer infor­ma­sjons­kaps­le­ne, kan det med­føre dårlig til­pas­se­de anbe­fa­lin­ger og lang­som ytelse på nettstedet.

Sosia­le medier og mar­keds­fø­ring: Cookies på sosia­le medier gir deg mulig­het for å koble deg til det sosia­le nett­ver­ket ditt og dele inn­hold fra nett­ste­det vårt via sosia­le medier. Infor­ma­sjons­kaps­ler på annon­ser (fra tredje­par­ter) samler infor­ma­sjon som bidrar til at vi kan til­pas­se annon­se­rin­gen bedre i for­hold til dine inter­es­ser, både innen­for og uten­for dette nett­ste­det. I noen til­fel­ler kan disse infor­ma­sjons­kaps­le­ne inne­bære behand­ling av dine per­son­opp­lys­nin­ger. Dersom du deak­ti­ve­rer disse infor­ma­sjons­kaps­le­ne, kan det med­føre at du ser annon­ser som ikke er like rele­van­te for deg, eller at det ikke er mulig å koble til like effek­tivt med Face­bo­ok, Google eller andre sosia­le nett­verk, og/eller at du ikke får delt inn­hold på sosia­le medier.

Du kan alltid endre dine pre­fe­ran­ser ved å gå til «Cookie inn­stil­lin­ge­ne» på bunnen av hver side på våre Nettsteder.

For en opp­da­tert opp­sum­me­ring av hver tredje­part som har til­gang til din nett­le­ser (gjen­nom Haugen-grup­pens Nett­ste­der eller andre nett­si­der), anbe­fa­ler vi at du instal­le­rer et pro­gram­til­legg (plug-in) bygget for dette for­må­let. Du kan også velge at data­ma­ski­nen din sender en advar­sel hver gang en cookie blir sent, eller velge å skru av cookies. Du gjør dette på inn­stil­lin­ge­ne på hver nett­le­ser og appa­rat du bruker. Hver nett­le­ser er for­skjellig – se derfor på hjelp-menyen til nett­le­se­ren din for å lære deg den rik­ti­ge måten å endre cookies. Dersom du skrur av cookies vil du ikke ha til­gang til alle funk­sjo­na­li­te­ter som gjør våre Nett­ste­der og Apper mer effek­ti­ve. I til­legg vil noen av våre tje­nes­ter ikke fun­ge­re slik de skal.

BRUK av Haugen-grup­pens Nett­ste­der og Apper med tredje­parts pro­duk­ter og tjenester

Våre Nett­ste­der og Apper mulig­gjør inter­ak­sjon med en rekke andre digi­ta­le pro­duk­ter og tje­nes­ter. Våre Nett­ste­der og Apper kan for eksem­pel inte­gre­res med sosia­le medier, tje­nes­ter for strøm­ming av video og andre digi­ta­le tje­nes­ter som f.eks kartfunksjoner.

Dersom du velger å knytte din kunde­kon­to til en tredje­parts enhet eller konto, vil dine per­son­verns­ret­tig­he­ter på tredje­parts platt­for­mer regu­le­res av deres poli­cy­er. Hvis du for eksem­pel velger å dele din kunde­ak­ti­vi­tet på tredje­parts platt­form for sosia­le medier, vil poli­cy­en til disse platt­for­me­ne regu­le­re opp­lys­nin­ge­ne som er lagret der.

Av prak­tis­ke årsa­ker eller for å gi deg infor­ma­sjon, kan våre Nett­ste­der og Apper inne­holde lenker til andre (tredje­parts) nett­si­der, widgets/iframes og appli­ka­sjo­ner. Len­ke­de sider og appli­ka­sjo­ner har egne per­son­verns-vars­ler eller poli­cy­er. Vi anbe­fa­ler sterkt at du gjen­nom­går disse. Dersom noen len­ke­de nett­si­der eller appli­ka­sjo­ner ikke eies eller kon­trol­le­res av oss er vi ikke ansvar­lig for inn­hol­det på disse, bruken av nett­si­de­ne eller appli­ka­sjo­ne­ne, eller per­son­verns­hånd­te­ring på disse nett­ste­de­ne eller applikasjonene.

ENDRINGER av vår personverns-Policy

Gjel­den­de lover og vår prak­sis for­and­res over tid. Dersom vi opp­da­te­rer vår Policy, vil vi legge ut disse end­rin­ge­ne på våre Nett­ste­der og Apper. Vi anbe­fa­ler sterk at du regel­mes­sig leser vår Policy og under­sø­ker om det har kommet noen end­rin­ger. Denne Poli­cy­en ble sist endret januar 2018.

SPØRSMÅL og tilbakemeldinger

Vi tar gjerne imot spørs­mål, kom­men­ta­rer og enhver bekym­ring du har om vår policy eller prak­sis angå­en­de per­son­vern. Dersom du ønsker å gi oss til­bake­mel­ding, eller har spørs­mål eller bekym­rin­ger, venn­ligst ta kon­takt med Haugen-Grup­pen på 64 98 60 00, eller send oss en e-post til companymail@haugen-gruppen.no.

Haugen-Grup­pen Norway
Post­boks 14
1541 Vestby
Norway

Sist redi­gert 26. mars, 2019.

Pin It on Pinterest